Algemene voorwaarden BOB SEBASTIAN


Definities
1. BOB SEBASTIAN: BOB SEBASTIAN, gevestigd te Huisduinen onder KvK nr. 74197932, www.bobsebastian.com.
2. Klant: degene met wie BOB SEBASTIAN een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene
voorwaarden.
3. Partijen: BOB SEBASTIAN en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5. Offerte: alle aanbiedingen van BOB SEBASTIAN aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen BOB SEBASTIAN en de klant.
7. Opdracht: de dienst of het product dat door BOB SEBASTIAN geleverd zal worden.
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de
communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de
klant.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken
in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens BOB SEBASTIAN.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden
uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van BOB SEBASTIAN zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod
of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanvaarding

1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of
althans die indruk wekt, dat BOB SEBASTIAN werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als
aanvaard beschouwd.
2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt BOB SEBASTIAN zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog
binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
3. BOB SEBASTIAN houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar
komt die uitvoering voor BOB SEBASTIAN onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. BOB SEBASTIAN is in dat
geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Annulering van de opdracht
1. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening
gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag voor de opdracht door BOB
SEBASTIAN in rekening worden gebracht.
2. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in
rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip wordt er € 25 euro in rekening gebracht.
3. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen tegen betaling van € 12,50.
4. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door BOB SEBASTIAN gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij
annulering van toepassing.


Uitvoering van de opdracht
1. BOB SEBASTIAN zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin BOB SEBASTIAN gebruikelijk werkt.
2. BOB SEBASTIAN spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de
fotoshoot en/of reportage.
3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel
afgesproken voorschot door de klant.
4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van
de opdracht mogelijk te maken.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BOB SEBASTIAN tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,
komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor BOB SEBASTIAN zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen
te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door BOB SEBASTIAN worden vervaardigd,
wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het
vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
8. BOB SEBASTIAN garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
9. BOB SEBASTIAN levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie
wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door BOB SEBASTIAN slechts enige nabewerking
plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen
het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met BOB SEBASTIAN en kan extra kosten met zich meebrengen.


Locaties
1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf
verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. BOB SEBASTIAN denkt uiteraard graag mee
en kan de klant daar in adviseren.
2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s
wenst te laten maken.


Prijzen
1. Alle prijzen die BOB SEBASTIAN hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die BOB SEBASTIAN hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan BOB SEBASTIAN te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BOB SEBASTIAN niet kon voorzien ten tijde van
het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij
de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BOB SEBASTIAN vastgesteld op grond van de werkelijk bestede
uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BOB SEBASTIAN, geldend voor de periode waarin hij de
werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door BOB SEBASTIAN een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een
richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
8. BOB SEBASTIAN is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BOB SEBASTIAN de klant tijdig te laten weten waarom een
hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen,
dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. BOB SEBASTIAN heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BOB SEBASTIAN prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BOB SEBASTIAN op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de
prijsverhoging.


Verzendkosten
1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Parkeervergunning en reiskosten
1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald
parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een
vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,41 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele
plaatsbewijzen bijgevoegd.
3. De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps.


Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan BOB SEBASTIAN betalen, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. BOB SEBASTIAN mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen
bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,
zonder dat BOB SEBASTIAN de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. BOB SEBASTIAN behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BOB SEBASTIAN gerechtigd de wettelijke rente van 2% per
maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen
vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan BOB SEBASTIAN.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BOB SEBASTIAN zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BOB
SEBASTIAN op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BOB SEBASTIAN, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan BOB SEBASTIAN te betalen.


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BOB SEBASTIAN te verrekenen met
een vordering op BOB SEBASTIAN.


Eigendomsvoorbehoud
1. BOB SEBASTIAN blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van BOB SEBASTIAN op grond van wat voor met BOB SEBASTIAN gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan BOB SEBASTIAN zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of
anderszins bezwaren.
4. Indien BOB SEBASTIAN een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BOB
SEBASTIAN het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering
1. BOB SEBASTIAN hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen
wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in
redelijkheid door BOB SEBASTIAN vastgesteld.
3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld
bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is BOB SEBASTIAN niet aansprakelijk voor
de kwaliteit van de afdruk.


Intellectueel eigendom en licentie
1. BOB SEBASTIAN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van BOB SEBASTIAN,
indien niet anders is overeengekomen.
3. De klant verkrijgt van BOB SEBASTIAN een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen,
maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van BOB SEBASTIAN openbaar gemaakt worden.
5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te
dragen.
6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden
buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOB
SEBASTIAN.
7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties
door derden.
8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van BOB SEBASTIAN, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van fotograaf.
10. BOB SEBASTIAN houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties,
waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk,
beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met BOB
SEBASTIAN worden.


Rechten van derden
1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming
van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart BOB SEBASTIAN van alle aanspraken hierop en verder.
2. BOB SEBASTIAN is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.


Meefotograferen
1. Er zullen naast BOB SEBASTIAN geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van BOB SEBASTIAN te
hinderen.
3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of BOB SEBASTIAN of videograaf de
momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
4. Het is BOB SEBASTIAN toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.


Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BOB
SEBASTIAN enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,
constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte
wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet
duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,
gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant
komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig
en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BOB SEBASTIAN.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BOB SEBASTIAN de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BOB SEBASTIAN redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom
1. Elk gebruik van een Werk van BOB SEBASTIAN dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht of ander intellectueel eigendom van BOB SEBASTIAN.
2. Bij inbreuk komt BOB SEBASTIAN een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door BOB
SEBASTIAN gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding
voortduurt.
4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen
sprake te zijn van enige vorm van schade.
5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van BOB
SEBASTIAN waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.


Klachten
1. De klant dient een door BOB SEBASTIAN geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht
verwachten, dan dient de klant BOB SEBASTIAN daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na
levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen
naar [email protected].
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BOB SEBASTIAN in staat is
hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BOB
SEBASTIAN gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BOB SEBASTIAN.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BOB SEBASTIAN ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als BOB SEBASTIAN een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BOB SEBASTIAN verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid BOB SEBASTIAN
1. BOB SEBASTIAN is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien BOB SEBASTIAN aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit
of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. BOB SEBASTIAN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
schade aan derden.
4. Indien BOB SEBASTIAN aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn schadevergoeding
Elk recht van de klant op schadevergoeding van BOB SEBASTIAN vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit
de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk
Wetboek.


Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BOB SEBASTIAN toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door BOB SEBASTIAN niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
plaatsvinden nadat BOB SEBASTIAN in verzuim is.
3. BOB SEBASTIAN heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BOB SEBASTIAN kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BOB SEBASTIAN in de
nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BOB SEBASTIAN kan worden toegerekend in een van de
wil van BOB SEBASTIAN onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BOB
SEBASTIAN kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog,
opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte
stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BOB SEBASTIAN 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BOB SEBASTIAN er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. BOB SEBASTIAN is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te
vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden
1. BOB SEBASTIAN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BOB SEBASTIAN zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van BOB SEBASTIAN.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige
bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat BOB SEBASTIAN bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BOB SEBASTIAN is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 18 mei 2023.